Tak PeNah Nak FahaM!!!

aku tak paham jadi bantu aku untuk memahami
aku tak mengerti jadi bantu aku untuk mengerti
bosan
untuk aku memahami
dan
terus bOsan
untuk aku terus mengerti..

Comments